San Diego to Atlanta

San Diego

1hr 50m

Non-stop

Atlanta

$93USD

Book Now

San Diego

7hr 55m

Atlanta

$68USD

Book Now

San Diego

17hr 15m

Atlanta

$82USD

Book Now

San Diego

14hr 25m

Atlanta

$91USD

Book Now