Minneapolis to Las Vegas

Minneapolis

1hr 50m

Non-stop

Las Vegas

$93USD

Book Now

Minneapolis

7hr 55m

Las Vegas

$68USD

Book Now

Minneapolis

17hr 15m

Las Vegas

$82USD

Book Now

Minneapolis

14hr 25m

Las Vegas

$91USD

Book Now