Minneapolis to Houston

Minneapolis

1hr 50m

Non-stop

Houston

$93USD

Book Now

Minneapolis

7hr 55m

Houston

$68USD

Book Now

Minneapolis

17hr 15m

Houston

$82USD

Book Now

Minneapolis

14hr 25m

Houston

$91USD

Book Now