Minneapolis to Chicago

Minneapolis

1hr 50m

Non-stop

Chicago

$93USD

Book Now

Minneapolis

7hr 55m

Chicago

$68USD

Book Now

Minneapolis

17hr 15m

Chicago

$82USD

Book Now

Minneapolis

14hr 25m

Chicago

$91USD

Book Now