Minneapolis to Atlanta

Minneapolis

1hr 50m

Non-stop

Atlanta

$93USD

Book Now

Minneapolis

7hr 55m

Atlanta

$68USD

Book Now

Minneapolis

17hr 15m

Atlanta

$82USD

Book Now

Minneapolis

14hr 25m

Atlanta

$91USD

Book Now